Ringerike Skogeierlag
NyheterKurs & MøterKontakt ossNytt fra Viken SkogLinkerFra kommunens skogavdelingJakt og fiskeTil forsidenE-post
 

 

Viktig melding til skogeiere!

Betaling/ refusjon fra skogfond

I forbindelse med at Fylkesmannen utførte forvaltningskontroll for bl.a. skogfondsrefusjoner/- betalinger, ble det påpekt at det skal foreligge følgende opplysninger ved skogkulturtiltak som skal dekkes av skogfondet:

  • Bestandsnummer
  • Bonitet
  • Høyde over havet (nærmeste 100 m)
  • Alle bilag skal attesteres av skogeier, uansett tiltak
  • For tiltak som det gis tilskudd til, skal det påføres av skogeier om han/hun ønsker tilskudd.

Manglende opplysninger vil heretter føre til at bilag returneres skogeier for påskrift.

Kontaktperson: Arvid Hagen, 32 11 75 61, e-post: arvid.hagen@ringerike.kommune.no

 

Økt skogkultursatsning i Ringerike og Hole 2012

 

For aktører som kan ta på seg skogkulturarbeid innføres ØK-modellen i Ringerike og Hole for 2012. ØK står for «Økt aktivitet- økt kunnskap». Det tas sikte på å videreføre ordningen over flere år.

 

For å kunne benytte seg av ordningen, må man godkjennes av Landbrukskontoret.

Kontakt oss på 32 11 75 61, eller 32 11 75 64.

 

Visse kriterier må oppfylles:

-          Man må kunne påta seg oppdrag av et visst omfang. Helst over 400 daa ungskogpleie i løpet av skogkultursesongen. Ordningen er ment å kompensere for merarbeid ved å administrere flere skogsarbeidere, og dermed øke aktiviteten.

-          Personer/ entreprenører som påtar seg oppdrag er ansvarlig for at arbeidet utføres på en skogfaglig god måte. Det vil bli organisert kurs og opplæring etter behov.

 

Det vil ytes tilskudd på kr 1000,- pr. oppdrag for både markberedning og ungskogpleie. For ungskogpleie er det i tillegg et arealtilskudd på kr 20,- pr. da.

Øvrige forutsetninger:

·         Aktivitet på flere steder og/eller innenfor samme år hos samme skogeier anses som ett oppdrag fordelt på ungskogpleie og markberedning.

·         Alle oppdrag registreres gjennom skogfondssystemet for registrering av kostnader og bevilgning av tilskudd(skogeier må sende inn bilag til landbrukskontoret).

·         Det skal leveres en samleliste til Landbrukskontoret over alle oppdrag fra aktører som har benytter seg av ØK- midlene. Listen leveres innen 15. november, og skal inneholde følgende:

·         Navn på skogeier

·         Bestandsnr. der de ulike tiltakene er gjennomført

·         Behandlet areal fordelt på tiltak

·         Bonitet på behandlet areal (Bonitetsklasser: 8 og lavere, 11-14, 17-20, 23 og oppover)

·         Høyde over havet på de ulike arealene (nærmeste 100 m)

 

Landbrukskontoret er pålagt å føre kontroll med bruk av tilskuddsmidler og skogfond, jfr. Forskrift om skogfond § 17, samt Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 12. Stikkontroll av minimum 10 % av oppdragene må påregnes.

 

Kontaktpersoner: Arvid Hagen eller Eiliv Kornkveen

 

Tilskudd til skogkultur i Ringerike og Hole 2012

Satser for årets tilskudd til skogkultur er som følger:
Ungskogpleie: 25 %
Markberedning: 30 %

Satsene gjelder for både Ringerike og Hole

Se også Ringerike kommunes hjemmesider: http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Landbruk/ eller kontakt Landbrukskontoret på    tlf: 32 11 75 61/ 32 11 75 64.

 

 

Uttak av vindfelt skog

Landbrukskontoret oppfordrer skogeiere til snarest å se etter vindfall i skogen. Fortsatt ligger det en god del både spredte og konsentrerte vindfall omkring i distriktets skoger.

Med hensyn til skadeinsekter som kan oppformere seg kraftig på vindfall, er det frist til 1. juni å få ut furu og 1. juli for gran.

Skogeiere som ikke har fått ut virket innen disse datoene kan, etter Skoglovens § 10 og Forskrift om berekraftig skogbruk § 14, pålegges tiltak fra Landbrukskontoret.

Se også Ringerike kommunes hjemmesider: http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Landbruk/ eller kontakt Landbrukskontoret på    tlf: 32 11 75 61/ 32 11 75 64.

 

 

Bruk av skogfond til uttak av spredte vindfall

 I henhold til Skoglovens §§ 9 og 10 om skoghygiene, plikter skogeier å utføre tiltak for å forebygge og forhindre skade på skog. Vindfall etter Dagmar må ryddes, slik at ikke tømmer blir liggende og fungere som yngleplass for skadeinsekter (barkebiller). Kommunen har anledning, etter samme bestemmelser, til å pålegge skogeier å utføre, eller få utført skadeforebyggende tiltak. 

Statens Landbruksforvaltning åpner nå for at skogfond kan benyttes til delvis dekning av merutgifter til uttak av spredte vindfall, jfr Forskrift om skogfond § 11.

Inntil 50 kr pr. m3 maskinmålt virke kan dekkes av skogfondet. I henhold til forskrift om berekraftig skogbruk § 12uttak av furu skje før 1. juni 2012, og gran før 1. juli 2012.

 

Det er en del forutsetninger som må oppfylles for at skogfondet kan benyttes:

·         Grupper på mindre enn 2 da og mer enn 2 m3.

·         Ikke uttak av vindfelte trær i frøtrestillinger, eller vindfelte livsløpstrær

·         Dokumentasjon for kartfesting av tiltaket bes innsendt fortrinnsvis som GPS-logg fra hogstmaskin (shape-format), eller bestandskart med påtegninger.

 

 Landbrukskontoret gjør oppmerksom på at vi er pålagt å utføre minimum 10 % kontroll av slike tiltak.

 Vi minner om at manuelt uttak av stormskadd skog er svært risikofylt. Vi oppfordrer på det sterkeste til å bruke personell med relevant erfaring og kompetanse til å gjøre jobben, dersom du selv ikke innehar den kompetansen som trengs.

 Kontaktperson: Arvid Hagen, tlf. 32 11 75 61

e-post: arvid.hagen@ringerike.kommune.no

LES OGSÅ Skogfond til uttak av spredte vindfall_SLF_2012[1] (PDF)

 

 

Innsending av refusjonskrav fra skogfond


"Landbrukskontoret minner om at det fremdeles kan sendes inn refusjonskrav fra skogfondet. Fremdeles er det kommet inn svært lite refusjonskrav, og det kan derfor synes som det har vært veldig liten aktivitet. Foreløpig ser det ut som om det bare er gjort ungskogpleie på ca 3200 da, mens i fjor ble det gått gjennom ca 7700 da og 10 000 da i 2009. Send gjerne inn på e-post: arvid.hagen@ringerike.kommune.no husk å sende inn bilag også".

 

Skogavgift til å dekke m3 avgift på skogsveier.

Det har den senere tid kommet en del henvendelser om bruk av skogfond til å dekke m3-avgifter.
SLF har presisert, gjennom sine nettsider, at m3- avgifter kan dekkes med skogfond dersom vedkommende skogeier er medeier i veien. Skogeiere som ikke er medeiere, kan ikke bruke skogfondet til dette. M3- avgiften må i disse tilfellene betraktes som driftsutgift. Innkjøp i vei kan dekkes med skogfond. Les mer her

Tilskudd til skogkultur i Ringerike og Hole 2011


Årets tildeling av NMSK- midler fra Fylkesmannen til kommunene er nå gjort. Ut fra dette er det fastsatt at tilskudd til ungskogpleie og kunstig kvisting er 25 %.
Markberedning gis 30 % tilskudd. Satsene gjelder for både Ringerike og Hole.

Skutte rådyr 2010

I 2010 ble det, i følge statistikken, skutt 201 rådyr. Disse fordelte seg på 34 stk hannkalver, 20 stk hunnkalver, 91 bukker og 56 geiter. I 2009 ble det felt 184 rådyr.

Ordningen med tilskudd til produksjon av skogsflis opprettholdes - men satsen reduseres


Ordningen med tilskudd til produksjon av skogsflis som skal gå til bioenergi, fortsetter også i 2011.
Viktig å merke seg at selve satsen for tilskuddet er endret fra kr 70,- til kr 52,- pr m3 skogsflis. Dette gjelder heltrevirke fra førstegangstynning, ungskogpleie, lauvskoghogst, kulturlandskapspleie og veikantrydding. GROT gis kr 30,- pr m3 skogsflis, mens rundvirke fra førstegangstynning har en sats på kr 20,- pr m3 virke.

Les mer om tilskuddsordningen her

Planting, ungskogpleie og skogbilveier

Landbrukskontoret har nå et infoskriv om disse temaene. Informasjonen finner du her.

Refusjonsskjema

Refusjonsskjema for skogfond er nå klar i en elektronisk utgave. Denne kan fylles ut på PC før den printes ut. Hentes HER

Barkebillene kommer!

Barkbillepopulasjonen i kraftig vekst!
Dagens tømming av barkbillefellene viser at det er all grunn til å være på vakt.
En oversikt etter 2 tømminger i årene 2007, 2009 og 2010 viser en klar trend; billepopulasjonen er i kraftig vekst.


 

Litt info fra landbrukskontoret:

Mange har i den senere tid lurt på om serviceavgiften til Viken Skog kan dekkes av skogfond.
Etter å ha avklart dette med seniorrådgiver Helge Nordby hos Fylkesmannen i Buskerud, er svaret at man ikke kan bruke skogfond til dette.
Tilskudd til uttak av bioflis går videre, med 70 kr i tilskudd pr løskubikk flis. OBS! M3 heltre * 0,8 = m3 flis.

Skogeiere som ønsker e-post (nyhetsbrev)fra landbrukskontoret, kan sende e-post til arvid.hagen@ringerike.kommune.no

Personen som er ansvarlig for skogfondsutbetalingene hos Fylkesmannen ferie. Det fører til at skogfondsføringer som blir gjort her, ikke blir effektuert fra Fylkesmannen før denne personen er tilbake, og det vil være den 21/6-10. Med andre ord: For tiden stor treghet i systemet.

Barkebillepopulasjonen ser ut til å være stor. Første tømming av fellene viser at det er all grunn til å være på utkikk etter brunt boremel på både tømmerlunner og på stående skog. Meste effektive fangsttiltak er å felle fengsttrær. Det er da meget viktig at man får ut dette tømmeret til industri, eller barker tømmeret innen utgangen av juni.
Neste tømming av billefellene er i uke 24, mer info kommer da.


Mvh
Arvid Hagen, skogrådgiver

Tilskudd skogflis til bioenergi

Informasjon om tilskuddsordninger til uttak av skogsflis til bioenergi.
Full informasjon her

TILSKUDD TIL SKOGKULTUR 2010.


Etter å ha konferert med de lokale næringsorganisasjonene, er reglene for tilskudd i 2010 klare. Vi har i år en spesiell situasjon med at det skal utbetales tilskudd til miljøområder i skog(MiS) i Ådal, og midler til dette har vi fått bevilget på samme post som tilskudd til skogkultur. Vi finner det da sikrest å gå tilbake til tilskudd som beregnes som en fast prosentdel av kostnadene til skogkulturtiltak, og tilskuddsatsene er satt til 20% i Ringerike og 25% Hole. Årsaken til differansen er kort og godt at fylkesmannen har gitt en noe mer rommelig bevilgning til Hole.

De tiltak som gir grunnlag for tilskudd er som før: ungskogpleie, markberedning og kunstig kvisting.

Rutinene omkring tilskuddet er som før – det blir beregnet automatisk når melding om utført arbeid blir meldt oss. Dette skjer oftest i forbindelse med uttak fra skogfond, men du får også tilskudd selv om du ikke har skogfond bare tiltaket blir meldt til oss.


NY SKOGRÅDGIVER HAR BEGYNT.
Eiliv Kornkveen har startet opp som ny skogrådgiver etter Terje Juelsrud som ble pensjonert ved nyttår. Eiliv er 51 år, er bosatt i Haugsbygd og har lang og allsidig praksis innen skogbruket i Buskerud. Han har bl.a vært skogbruksleder i Norderhov, prosjektleder for skogsveier og de siste 16 år fylkesskogmester i Buskerud. Foruten oppgaver tilknyttet skogsveiene som han overtar etter Terje, vil han overta oppgaver – bla viltadminstrasjon – etter Hans Bergan som blir pensjonist i løpet av mai måned.


PLANTEBESTILLING.
Bestilling av planter skulle for lengst ha vært sendt inn, men planteskolen melder at de i år har både mange og fine planter så det er fortsatt mulig å bestille. Har du hogd gran den senere tid, spesielt hvis det er på høy bonitet, og du ikke har plantet til, må du få det gjort nå. Det beste er å plante rett etter hogst. Planter og arbeidshjelp til å plante, kan du få ved å henvende deg til prosjektleder for skogkultur: Ole Kolbjørn Strande, tlf. 92 23 53 63.

UNGSKOGPLEIE.
Det har vært god aktivitet i ungskogpleie de siste 2 årene, behandlet areal har ligget på ca 10.000 dekar hvert år. Men det er likevel nok å ta av, og vi har satt som mål at dette bør økes til 14.000 dekar de nærmeste år. Det er veldig gode økonomiske vilkår for å drive med ungskogpleie nå, foruten tilskuddet får du en betydelig skattefordel når kostnadene dekkes av skogfond. Dvs at du selv sitter igjen med kanskje bare ¼ av kostnadene, etter skatt.

Vår utmerkede prosjektleder Strande organiserer også i år en kulturgjeng, og de gjør et godt arbeid med kvalitetskontroll. Ta kontakt med Strande og bestill ungskogpleie, eller få ham med ut i skogen (uten kostnad for deg) for å få råd om hva som bør gjøres av skogkultur.

MARKBEREDNING
Markberedning før naturlig foryngelse er et nyttig tiltak som det er all grunn til å bruke i større grad. Svake til midlere furuboniteter og felter med tykk råhumus(torv)matte er aktuelle å markberede etter hogst. Man kan og markberede før planting i form av hauglegging der det er høy grunnvannstand eller erfaringsmessig høy risiko for sommerfrost. Markberedningen utføres ofte ved hjelp av gravemaskin, og det vil ofte være naturlig å kombinere markberedning med utbedring av hjulspor etter lassbæreren. I den forbindelse gjør vi oppmerksom på at skogfondet kun kan brukes til å dekke kostnader til selve markberedningen på hogstfeltet, og ikke til kostnader for sporutbedring inn til hogstfeltet. Utbedring av hjulspor på traktor-/driftsvei er å betrakte som driftsutgift og faller derfor utenfor fondet.

 

Faun rapport

Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg på Ringerike etter jakta 2009. Les rapporten her

Årets Skogkulturtilskudd er satt.

Årets tilskuddssats for skogkultur (ungskogpleie, markberedning og kunstig kvisting) er nå satt. Satsen ble 25%, og er lik i både Ringerike og Hole.
Det ble utført ungskogpleie på 8000 da, markberedning på 609 da og kunstig kvisting på 38 da i Ringerike i 2009. For ungskogpleien ble det en nedgang i behandlet areal på ca 20% i forhold til i 2008. Da skal en og huske på at 2008 var et meget aktivt år.
Tilskuddet går inn på skogfondkontoene i disse dager. (9.12.2009)

Bruk av skogfondet

 

• Pliktig avsetning av tømmerets bruttoverdi, sats fra 4 – 40%.

• 85% skattefordel på tiltak som kan dekkes av skogfond. Unntak: MVA

• Skattefordelen tilsvarer 47 % tilskudd regnet ut fra 35,8 % skattetrekk. (Tilskudd blir skattet som inntekt)

• Tiltak kan dekkes av skogfondet ut neste kalenderår. Eks. Plantejobb utført høsten 2008 kan dekkes fram til og med 31/12-2009.

• Ved krav om refusjon/betaling fra skogfondet, er det ønskelig at original faktura sendes inn. Denne stemples og returneres til skogeier sammen med kvittering for behandlet refusjonskrav.

• Ved utførte skogkulturtiltak, må høyde over havet, areal og bonitet påføres.

• Vær tydelige om beløp skal betales eller refunderes og om det gjelder netto eller bruttobeløp.

• Ved innsending av krav elektronisk, må bilag enten sendes inn pr. post, eller scannes og legges som vedlegg til e-post. Altså ikke noe arbeidsbesparende for skogeier foreløpig.

• SLF´s hjemmesider: www.slf.dep.no

Andre aktuelle sider: www.skogkurs.no
www.skogsnorge.no


Ta kontakt med landbrukskontoret, dersom du lurer på noe.

Arvid Hagen, tlf direkte: 32 11 75 61.

 

Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi

Her finner du en oversikt over de mest stilte spørsmålene

 


Skogbrannfare

Ellers kan landbrukskontoret minne om skogbrannfaren og forbudet om å gjøre opp ild i utmark fra og med 15/4- tom 15/9. Vi har fått tilsendt noe informasjonsmateriell angående skogbrann og -slokking fra fylket. Skogbrannfareplakater kan bestilles direkte fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: trykksak@dsb.no

Informasjonsheftene vi har fått tilsendt, kan lastes ned fra www.skogbrand.no eller de kan bestilles fra post@skogbrand.no

Det gjøres og oppmerksom på at på www.yr.no kan man sjekke skogbrannfareindeksen for sitt nærområde.

 

 

Veitilskudd

Trolig vil flere ha glede av en kort oversikt over hvordan fylkesmannen prioriterer veitilskuddene i år. Notatet finner du her.

Faun Rapport:

Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg på Ringerike etter jakta 2008. Rapporten ligger som worddokument her.

AKTIV PROSJEKTLEDER!:
VELDIG BRA INNSATS I UNGSKOGPLEIEN I FJOR


Statistikken for fjorårets innsats i skogkultur foreligger nå, og den viser at Ringerike faktisk rundet 10.000 dekar i ungskogpleie. Det er et veldig bra resultat, vi må faktisk tilbake til de gode gamle dager først på 1990-tallet for å finne høyere tall for ungskogpleie. Les mer her

Stor aktivitet på ungskogpleie i Ringerike i 2008!

Tilskuddsprosenten ble 19,6%!

Det har blitt utført veldig mye ungskogpleie i Ringerike i 2008. I alt har vel 9 000 da blitt gått over, og det er det høyeste tallet på mange år. All ros til flinke skogeiere og en svært engasjert prosjektleder for skogkultur, Ole Kolbjørn Strande.
Når det gjelder utbetaling av tilskudd, har det skjedd i løpet av den siste uka. Det vil da si at tilskuddspotten for i år er tom. Tilskuddet havnet til slutt på 19,6%. Den noe urunde prosentsatsen skyldes at de midlene vi hadde til rådighet ble jevnt fordelt ut over alle som hadde fått registrert utført ungskogpleie i 2008 (hadde sendt inn refusjonskrav fra skogfondet).
De skogeierne som har levert inn refusjonskrav fra skogfond i løpet av de siste 14 dagene får ikke utbetalt tilskuddet i år. De må vente til det kommer friske tilskuddsmidler, noe vi på landbrukskontoret er forespeilet skal skje i løpet av februar 2009. Tilskuddsprosent på disse refusjonskravene vil bli den samme som årets prosent.


Ungskogpleie

Skogfondsmidler

Beholdningen av skogfondsmidler i Ringerike og Hole har aldri vært så stor som den er i dag. Dette er penger som skal føres tilbake til skogen gjennom ulike investeringer (85% skattefordel på slike tiltak). Det er viktig at disse investeringene skjer, slik at det ikke hoper seg opp ubrukte midler. Skogeiere oppfordres herved til å se i sin egen skog, for å sjekke om det er tiltak som bør utføres. Erfaringsmessig er det ungskogpleien som de fleste ikke er ajour med. Har du ikke mulighet til å sjekke selv, eller du har lyst til å diskutere med en fagperson, eller vil ha jobben satt bort, ta kontakt med prosjektleder for skogkultur i Ringerike og Hole, Ole Kolbjørn Strande på mob. 92 23 53 63.

Et annet viktig tiltak som skogfondsmidlene kan brukes til, er vedlikehold og opprusting av skogsbilveiene. I forbindelse med dette, minner vi om at det er søknadsplikt på ombygging/ opprusting av skogsbilveier, jfr . Skogbrukslovens § 7.

Iverksetting av tiltak uten godkjent byggesøknad kan føre til anmeldelse av skogeieren(e)!
Dessuten kan man ikke søke om tilskudd til slikt arbeid når det ikke er fyllt ut byggesøknad, og dermed ikke gitt tillatelse til å utføre arbeidet.

Byggesøknadsskjema kan du få ved å henvende deg til oss på landbrukskontoret, eller du kan også gå inn på SLF`s sine hjemmesider: www.slf.dep.no
Vi hjelper deg gjerne med å fylle ut skjemaet.

Med hilsen

Arvid Hagen, skogrådgiver, tlf: 32 11 75 61

Ådalstaksten (Se kart her)

 Nyttige dokumenter

 

Landbrukskontoret i
Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss
Fax: 32 11 77 13

Besøksadresse er:
Storgata 13
3510 Hønefoss

Arvid Hagen, skogrådgiver
Direkte tlf: 32 11 75 61
Mob: 92 26 75 41
E-post

Eiliv Kornkveen, skogrådgiver
Direkte tlf: 32 11 75 64
E-post